Home

Privacy


De Teleblok-website wordt beheerd door CM. Teleblok en CM hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. We respecteren je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving en willen je transparant en duidelijk informeren over de manier waarop we jouw gegevens behandelen.

Lees in deze verklaring hoe je persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van deze website. Als je wil weten hoe CM jouw persoonsgegevens op algemene wijze verwerkt, kun je terecht in de privacyverklaring van CM. Wat we op deze pagina niet specifiek benoemen, behandelen we op dezelfde manier als uitgelegd staat in die verklaring.

Wat is een verwerking van persoonlijke gegevens?

Enkele verduidelijkende begrippen: 

 • Persoonsgegevens 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene') (dus bv. geen vennootschap). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 • Verwerking 

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 • Verwerkingsverantwoordelijke 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

 • Verwerker 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens

Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens:

 • de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 0411.702.543; 
 • de regionale ziekenfondsen waar je bij aangesloten bent of die aangesproken worden om jouw dossier te behandelen; 
 • de MOB (Maatschappij van Onderlinge Bijstand) CM Vlaanderen, met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 851.601.503.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

 • Formulieren 

        Je geeft persoonlijke gegevens aan ons wanneer je een formulier invult:

 •     om promotiematerialen te bestellen; 
 •     om op de hoogte te blijven van onze activiteiten; 
 •     om deel te nemen aan een wedstrijd;
 •     om je kandidaat te stellen om vrijwilliger te worden. 

Die persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. We gebruiken deze gegevens om je te contacteren als je vrijwilliger wil worden, om een bestelling op te sturen, om te reageren op jouw wedstrijddeelname …

 • Nieuwsbrief 

Teleblok heeft een nieuwsbrief voor professionelen. Als je je voor deze nieuwsbrief inschrijft, blijf je op de hoogte van de nieuwe campagnes, resultaten van onderzoeken, de werking … Op elk tijdstip kun je je terug uitschrijven via de uitschrijflink in de mail. 

 • Chat 

Onze chat wil zo anoniem mogelijk zijn. We vragen je dus niet om jezelf te identificeren als je deelneemt aan de chat. 

Ook al zijn de gesprekken anoniem, toch kan de inhoud van de gesprekken informatie bevatten zoals bijvoorbeeld een nickname, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, psychologische toestand … Teleblok gaat uiterst zorgvuldig om met de informatie uit de gesprekken. 

Via de instellingen van de chattool krijgen we extra gegevens zoals:

 • je browser; 
 • of je mobiel bent;
 • je operating system, bv. macOSX of android. 

We willen jouw privacy zoveel mogelijk beschermen. Daarom stellen we in dat gegevens die we niet nodig hebben, zoals jouw IP-adres of locatie, niet zichtbaar zijn. 

Theoretisch is het dus in sommige gevallen mogelijk om je op basis van deze informatie alsnog te identificeren. Dit is niet het vooropgestelde doel van de verwerking van deze gegevens. Het is dus niet de bedoeling of onze wens, om een gebruiker van onze chat te identificeren. Deze gegevens, zonder persoonsgegevens, worden gebruikt voor statistieken, onderzoek, verslaggeving … Deze worden niet aan een specifieke persoon gekoppeld. 

De chatgesprekken worden na een jaar automatisch verwijderd. Geanonimiseerde gesprekken kunnen bijgehouden en gebruikt worden voor de vorming en opleiding van vrijwilligers, met het oog op kwaliteitsvolle hulpverlening. 

Voor en na het chatgesprek krijg je een aantal vragen, bijvoorbeeld of je student bent of een ouder, of je in het hoger onderwijs zit of in het middelbaar en feedback op het gesprek. Deze vragen zijn niet verplicht. De vrijwilligers kunnen je antwoorden zien. De gegevens worden gebruikt voor statistische en evaluatieve doeleinden. Teleblok neemt geen contact met je op, want de organisatie heeft geen contactgegevens van jou. 

Wanneer je meermaals bij Teleblok komt chatten, kun je door de chattool op basis van twee technische parameters als dezelfde persoon herkend worden. Ook in dit geval verwerkt Teleblok deze anonieme gegevens enkel intern met het oog op kwaliteitsvolle hulpverlening. 

Teleblok geeft deze gegevens nooit aan derden door, tenzij in zeer uitzonderlijke noodsituaties en bij extreme vormen van kwaadwillig gebruik, wanneer dit verantwoord is. 

 • Enquête 

In het kader van een onderzoek naar de leefwereld van studenten bevragen we regelmatig studenten. De antwoorden op deze enquêtes worden op anonieme wijze door ons verwerkt. Hiermee bedoelen we dat er geen contactgegevens worden gevraagd. We kunnen de antwoorden dus niet koppelen aan een welbepaalde respondent. Via deze enquêtes vragen we vaak naar gegevens zoals geslacht en leeftijd. 

 • Blokpunt 

Via de website van Teleblok kun je je inschrijven voor een blokpunt. Hierbij vragen we je naam en e-mailadres. We delen deze gegevens met de organisatoren van het blokpunt. Deze gegevens zijn nodig om met jou te kunnen communiceren over het blokpunt en je inschrijving. Je kunt bij je aanmelding aangeven als je ook andere informatie wil ontvangen, zoals e-mails over activiteiten of een bevraging. 

 • Cookies 

De Teleblok-website gebruikt cookies op deze website om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Voor meer informatie over cookies, verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.

Rechtsgronden

Voor zover niet vermeld in dit privacybeleid, kun je voor meer informatie over de rechtsgronden waarop we ons kunnen beroepen om jouw persoonsgegevens te verwerken, terecht op de algemene privacyverklaring van CM.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens: 

 • met jouw toestemming
  • We delen jouw persoonsgegevens met andere bedrijven dan CM (Teleblok), op voorwaarde dat we jouw toestemming hiervoor hebben. Deze website vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Facebook. Denk eraan dat die kanalen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen hebben die je zelf moet naleven. 
  • Als we wedstrijden organiseren en je persoonsgegevens moeten doorgeven aan een derde partij, dan vragen we je om het wedstrijdreglement te aanvaarden, waarin de derde partij per specifieke wedstrijd benoemd wordt.
 • met partijen die voor ons jouw persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onze verwerkers, bijvoorbeeld voor de werking van de chattool, de invulformulieren, het reserveren van een blokpunt ...: 
  • Deze partijen mogen de persoonsgegevens enkel verwerken voor de vastgelegde doeleinden overeenkomstig onze instructies. De afspraken met deze verwerkers worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. 
  • Voor de chattool wordt beroep gedaan op een verwerker die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt. Met deze verwerker wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten die de nodige bepalingen bevat om jouw (persoons)gegevens optimaal te beschermen.

Wat zijn jouw rechten op het vlak van persoonsgegevens?

De betrokken persoon beschikt onder bepaalde voorwaarden over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens: 

 • recht van inzage 
 • recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens 
 • recht om je toestemming in te trekken 
 • recht om niet uitsluitend aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen 
 • recht van bezwaar 
 • recht op gegevenswissing 
 • recht op beperking van de verwerking 
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

Voor meer informatie over deze rechten kun je terecht op de algemene privacyverklaring van CM.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen via teleblok@cm.be. 

Als je vindt dat Teleblok je niet kan helpen, kun je ook onze data protection officer contacteren. Dit kan zowel: 

• door een brief te sturen naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, t.a.v. de data protection officer, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België; 

• per mail naar privacy@cm.be. 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kunnen we je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kunnen we ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken. 

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en zo nodig bij hen klacht in te dienen (voorheen Privacycommissie): Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.